Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Раздел 10. Трансгранична координация при актуализацията на план за управление на речните басейни 2016 – 2021 в черноморски район за басейново управление

Раздел 10.  Трансгранична координация при актуализацията на план за управление на речните басейни 2016 – 2021 в черноморски район за басейново управление

Приложения:

Приложение 10.1 – Протокол от двустранна среща с Румъния, 2012г.;
Приложение 10.2 – Протокол от двустранна среща с Румъния, 2015г.;
Приложение 10.3 – Протокол от двустранна среща с Р Турция, 2013г.;
Приложение 10.4 – Протокол от двустранна среща с Р Турция, 2014г.;
Приложение 10.5 – Рамково споразумение за сътрудничество с Р. Турция;
Приложение 10.6 – Съвместна декларация на Министъра на околната среда и водите на Република България и Министъра на горите и водните въпроси на Република Турция за сътрудничество в областта на водните ресурси, 2012 г.