Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА, ПУБЛИКУВАНО НА 01.07.2022 Г.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите е публикуван на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административната сграда на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), както следва:

- в РИОСВ Бургас (гр. Бургас 8000, ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3) - за защитени зони BG0001501 „Емона“, BG0001502 „Отманли“;

- в РИОСВ Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4) - за защитени зони BG0001500 „Аладжа банка“, BG0001501 „Емона“;

- в БДЧР (гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33) - за защитени зони BG0001501 „Емона“, BG0001502 „Отманли“; BG0001500 „Аладжа банка“.

 В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

ДОКУМЕНТИ


BG0001500


BG0001501


BG0001502