Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Проверките по р. Хаджийска не показват битово-фекално замърсяване