Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

 

С П И С Ъ К

 

на недопуснатите кандидати до участие в  конкурс за длъжност

Началник отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“

 

Име, презиме, фамилия

Основания за недопускане

Анета Иванова Тодорова

Не са представени  документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит, съгласно Заповед № 229/20.09.2018 г. на Директора на БДЧР.

Маргарита Тошкова Кръстева

Не притежава нужната квалификация за обявената позиция съгласно Заповед № 229/20.09.2018 г. на Директора на БДЧР – чл. 20, ал. 2 от НПКДС

 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:

 

Таня Милкова