Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

 

С П И С Ъ К

 

на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност

Младши експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“,

Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“

 

 

Име, презиме, фамилия

Основание за недопускане

Станислава Богданова Стоянова

Не притежава нужната квалификация за обявената позиция съгласно Заповед №27/22.01.2018 г. на Директора на БДЧР – чл. 20, ал. 2 от НПКДС

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:

 

Таня Милкова

 

Дата: 08.02.2018 г.