Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Проверен е сигнал за замърсяване на водите на яз. „Фисека“

По заявка на РИОСВ-Шумен са взети водни проби от отпадъчни води по показатели aктивна реакция, съдържание на О2,  електропроводимост, ХПК, БПК, общ азот, общ фосфор и мазнини. Басейнова дирекция „Черноморски район“ е извършила двукратно пробонабиране на повърхностни води от дерето, вливащо се в яз. Фисек и от язовира. Водните проби ще се изследват по показатели: pH, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, общ фосфор, фосфати като фосфор и мазнини.
Дадени са предписания на МПП „Хаддад милк“ ЕООД  в с. Макариополско за прекратяване и недопускане на заустване на отпадъчни води в местното дере. Мандрата трябва да извърши и ремонт на крайната шахта,  както и цялостно почистване и профилактика на съществуващите пречиствателни съоръжения. Трябва да изгради  нова Пречиствателна станция и да подаде заявление до Басейнова дирекция за издаване на разрешително за заустване във воден обект на отпадъчните  води след пречистване.
За установените нарушения на „Хаддад милк“ ЕООД ще бъде съставен акт.