Конкурс за държавен служител

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“

за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю

 

1. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: висше

Образователна степен – бакалавър

Професионална квалификация инженер, еколог, химик

Професионален опит – 1 (една) година и/или V младши ранг

 

Специални умения/ компетенции – добра компютърна грамотност: Miсrosoft Office, база данни, електронна поща, интернет; работа с офис техника; моделиращи програми; английски език. Познаване на ЗВ и произтичащите нормативни документи, Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС, Директива 2007/60/ЕС

 

2. Месторабота – БДЧР Варна

 

3. Кратко описание на длъжността:

Събиране, обобщаване и анализ на информация за изпълнение на програма от мерки в ПУРБ за точкови източници на замърсяване. Извършване на необходими проучвания и събиране на липсващи данни за актуализиране на ПУРБ и ПУРН. Одобряване планове за собствен мониторинг на отпадъчни води. Поддържане на регистри по ЗВ. Издава становища за допустимост на инвестиционни намерения; по проекти, кандидатстващи за финансиране по програми със средства от ЕС и по процедури по ОВОС.

4. Области на дейност:

Дейности по мониторинг и оценка на състоянието на точкови източници на замърсяване

 

Размер на основната заплата за длъжността – 650 лв.

 

5. Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

Заявление съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Автобиография и Декларация от лицето, че е навършило пълнолетие, че е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност (Приложение 2 към чл. 2, ал. 4 от Наредбата за документи за заемане на държавна служба).

Копия от документи за: придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка), Други документи - необходими за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да представят документите си в срок до 10 (десет) дни от обявяване на конкурса чрез настоящата публикация на адрес гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ 33, „Едно гише“. Работно време 9.00 – 17.30 ч. без празнични и почивни дни. Подаването се извършва лично или чрез пълномощник. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика.

 

Срок за подаване на документите: 18.06.2018 г.

 

Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати, както и датата на провеждане на конкурса ще се обявяват на информационното табло в БДЧР и на Интернет страницата на БДЧР: www.bsbd.org.

Справки и допълнителна информация на телефони: 052/ 631 447, 052/ 687 431(Технически секретар);