Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

 

С П И С Ъ К

 

на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност

Младши експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“,

Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“

 

 

Име, презиме, фамилия

Основание за недопускане

Светлин Ангелов Димитров

Не притежава нужната квалификация за обявената позиция – хуманитарен профил, съгласно Заповед №257/22.10.2018 г. на Директора на БДЧР – чл. 20, ал. 2 от НПКДС

Димитричка Керанова Нейкова

Не притежава нужната квалификация за обявената позиция – хуманитарен профил, съгласно Заповед №257/22.10.2018 г. на Директора на БДЧР – чл. 20, ал. 2 от НПКДС

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:

 

Жасмина Керанова

 

 

 

 

Дата: 09.11.2018 г.