Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

 

 

С П И С Ъ К

 

 

на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност

Младши експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“,

Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“

 

 

Име, презиме, фамилия

  1. Кирил Костадинов Вълчев

 

  1. Медия Риза Гумус

 

Посочениятите кандидати трябва да се явят за решаване на тест, практически изпит и интервю на 20.03.2018 г. /вторник/ от 10.30 часа в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ на адрес: гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ 33.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

 

Светлана Пенчева

 

Дата: 12.03.2018 г.