Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Стартира грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) обяви покана за набиране на проекти по грантова схема „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“, финасирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Проектите по настоящата покана следва да допълват предвидените мерки в Морска стратегия за опазване на околната среда в морските води на Република България.     

Целта на поканата е да бъдат финансирани проекти, прилагащи инициативи за намаляване на количеството отпадъци в морската среда, включително обучения и повишаване на осведомеността по отношение на замърсяването на морските води. Поканата е насочена към общините от Черноморския регион на Република България. Резултатите от проектите са насочени към широката общественост.  

Допустими дейности:

  1. Дейности  по управление на проекта;
  2. Дейности по осигуряване на публичност на проекта;
  3. Специфични технически дейности;

3.1  Реализиране на инициативи, свързани с намаляване на замърсяването на морска среда с произведени от човека отпадъци (метални, пластмасови, дървени, стъклени, керамика, гумени и хартиени и др.);

3.2  Кампании за повишаване на осведомеността във връзка с реализирани инициативи за намаляване на замърсяването на морската среда;

3.3  Разработване и провеждане на образователни кампании по отношение източниците на замърсяване на морските води и инициативи за намаляването им.

https://www.moew.government.bg/bg/na-20-fevruari-v-burgas-ste-se-provede-informacionen-den-po-pokanata-za-podbor-na-proektni-predlojeniya-po-grantovata-shema-za-namalyavane-na-morski-otpaduci/

Общ бюджет по процедурата: 350 000 EUR.

Минималният размер на финансиране:  50 000 EUR, а максималният - 150 000 EUR;

Интензитет: 100 % от общите допустими разходи за публични организации;

Продължителността на проектите е от 12 месеца до 24 месеца.

Краен срок за подаване на проектни предложения е 31.03.2020 г., 17:00 часа чрез  ИСУН 2020;

Формулярът за кандидатстване и бюджета на проекта следва да бъдат представени на български и на английски език заедно с декларация от представляващия кандидата, че информацията на двата езика е идентична.

Подробна информация: https://www.eeagrants.bg/programi/okolna-sreda/pokani

07.02.2020г.