Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

На 13 март се очаква повишение на речните нива


Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 12.03.2018 г. е 4 931,0 млн. м3 и представлява 76,0 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

    питейно-битово водоснабдяване – 88,9 % от общия им обем;
    напояване – 63,1 % от общия им обем;
    енергетика – 83,3 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“

Язовир „Кърджали“ – 479,336 млн. м3, което е 96,4% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 365,533 млн. м3, което е 94,3 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 126,607 млн. м3, което е 80,8 % от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 71,805 млн. м3, което е 50,5 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 196,966 млн. м3, което е 47,8 % от общия му обем

Със запълване над 90 % са следните комплексни и значими язовири: „Йовковци“, „Среченска бара“, „Тича“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Въча“, „Кричим“, „Боровица“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Розов кладенец“ и „Пчелина“.

Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

За осигуряване на свободен обем контролирано се изпускат язовирите: „Йовковци“, „Ястребино“, „Бели Лом“, „Тича“, „Съединение“, „Георги Трайков“, „Порой“, „Ахелой“, „Ясна поляна“, „Малко Шарково“ , „Тракиец“ и „Панчарево“

Съгласно налична към 12 март 2018 г. информация, през преливните съоръжения преливат язовирите: „Йовковци“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Тича“ и „Пчелина“.

Към язовир „Тича“ в момента притока намалява, което води и до намаляване на преливането, като в момента прелива с 9,5 м3/сек, изпускат се по 5 м3/сек  през ВЕЦ и по около 13м3/сек през водовземна кула за напояване.

Язовир „Йовковци“ е със запълване 100%, като в момента прелива с 1,774 м3/сек и се освобождава през основен изпускател с 4м3/сек

Язовир „Огоста“ е с обем 326, 9 млн.м3, като се преработват по 15 м3/сек чрез работа на ВЕЦ и се освобождават по около 30 м3/сек. Предвид проводимостта на реката след язовира, това е максималното количество с което може да се изпуска.

Преливането при язовир „Камчия“ с 26,5 м3/сек не създава предпоставка за наводнения, тъй като коритото на реката след язовирната стена е с осигурена проводимост  от около 300 м3/сек . Преливането намалява в сравнение с предишните няколко дни.

Язовир „Георги Трайков“ е с обем 284,365 млн.м3, като се увеличава притока към него. Увеличено е контролираното изпускане през основен изпускател (около 40 м3/сек) с цел поемане на притока от язовир „Камчия“.

Язовир „Ясна поляна“ прелива с около 1,3 м3/сек и се изпуска през основен изпускател 0,7 м3/сек, като това не създава заплаха за наводнения, тъй като проводимостта на речното корито е около 110м3/сек.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.