Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Замърсяване на яз. „Парка“ и р. Славеева в община Айтос не е констатирано

Извършен е и оглед на стрелбищния комплекс. Отпадъчните битово-фекални води от комплекса се отвеждат във водоплътна септична яма. Река Славеева няма пряка връзка с провереното стрелбище.Взетата водна проба от язовира ще бъде изследвана по показатели pH, електропроводимост, температура на водата, калциево-карбонатна твърдост, желязо, мед, цинк, олово (разтворени форми на металите). След приключване на анализите резултатите ще бъдат оповестени.