Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

БДЧР, РИОСВ-Варна и „ВиК-Варна“ ООД провериха сигнал за изхвърлени медицински отпадъци на Офицерски плаж- гр. Варна

При същата е обходена плажната ивица на Офицерски плаж- запад. Установено е замърсяване с битови отпадъци- мокри кърпи на площ около 20 кв. м от заливаемата част на ивицата. В акваторията на Черно море, в района на вливане на „Шокъров канал“, морските води са бистри и се наблюдават ивици с водорасли без наличие на неприятни миризми. На концесионера на плажа от РИОСВ-Варна, е дадено предписание - да се почисти допуснатото замърсяване с отпадъци.

                 Извършена е проверка на заведение в района на Офицерски плаж. Установено е, че отпадъчните води от обекта са отвеждат към водоплътен черпателен резервоар. Не е констатирано преливане на отпадъчни води от резервоара. Представен е договор за изчерпване на отпадъчните води от изгребни и септични ями чрез специализиран транспорт и отвеждането им в канализационната система. Не са представени документи, удостоверяващи последното изчерпване на води от резервоара. На дружеството, стопанисващо обекта е дадено предписание - да представят в РИОСВ-Варна, документи удостоверяващи изчерпването на отпадъчните води.

                 В хода на проверката е установено, че авариен екип на „ВиК-Варна“ ООД е отстранил запушване на канализационната мрежа на територията на Приморски парк в близост до коригирано дере „Шокъров канал“. Същото се е получило вследствие на недобросъвестно използване на канализационната мрежа- изхвърляне на текстилни, неразградими материали (мокри кърпи). Не е установено изтичане на отпадъчни води от канализационната мрежа към дерето.