Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР организира събития по изпълнението на мярка: „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с наводненията“ с код PREP39-REAC86.