Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

22 май - Международен ден на биологичното разнообразие

    Горите са екосистеми с голямо разнообразие на растителни и животински видове. Биологичното разнообразие е превърнало Земята в уникално обитаемо място и има важно значение за обезпечаване благосъстоянието, прехраната и културната цялостност на хората.

    Горите съдържат ресурси за производството на над 5000 продукти - от медицински лечебни растения, горива, храна, мебели и дрехи; предпазват почвата от ерозия и спомагат за регулиране на промените в климата; пречистват водата; подпомагат условията за живот на цялото население на Земята. Глобалната оценка на горските ресурси през миналата година показва, че се увеличава обезлесяването, което е причина за увеличаване на вредните емисии, ограничаване на водните ресурси и безпрецедентната загуба на биологично разнообразие.

    Правителства, международни организации и групи по опазване на горите обединиха своите усилия в търсене на начини за опазване и устойчиво управление на горите и запазване на ползите от тях за бъдещите поколения. Форумът за горите на Обединените нации (UNFF) и Секретариатът на Конвенцията по биоологично разнообразие (CBD), включващ  правителствата на 193 страни-членки, работят заедно за осъзнаване и поемане на отговорност по централната роля на хората в управлението и устойчивото развитие на всички видове гори по света.

    Информационните материали на Конвенцията по биологично разнообразие (КБР) през 2011 година включват:
-    Брошура за важността на биологичното разнообразие в горите, издадена на шестте езика на  Обединените нации. Съдържанието на брошурата (на английски) може да видите на  този адрес:   http://www.cbd.int/idb/doc/2011/idb-2011-booklet-en.pdf.
-    Материали, предназначени за ученици, студенти и образователни центрове може да намерите на адрес:  http://www. greenwave.cbd.int
  
Повече информация за отбелязването на 22 май по света – на интернет страницата на Конвенцията по биологично разнообразие на адрес: http://www.cbd.int/idb/2011/

20.05.2011 г.