Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

 

 

С П И С Ъ К

 

 

на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност

Главен експерт по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител

в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“,

Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“

 

 

Име, презиме, фамилия

  1. Нериман Сюлейманова Мустафова

 

Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест, практически изпит и интервю на 10.05.2018 г. /Четвъртък/ от 10.30 часа в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ на адрес: гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ 33

 

Председател на конкурсната комисия:

 

Таня Милкова

 

Дата: 30.04.2018 г.