Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

РИОСВ - Шумен и Басейнова дирекция “Черноморски район” провериха сигнал за замърсяване на дере, приток на река Камчия

Проби са взети от повърхностни води по заявка на БДЧР - едната проба от замърсените води на дерето при моста на с. Хан Крум и други две от р. Голяма Камчия преди и след вливане на водите на дерето във водния обект.

Дадено е предписание на Община Шумен да предостави информация за възможността от изграждане на локално пречиствателно съоръжение за инфилтратни води. Две предписания са дадени на общинското предприятие “Чистота” - да се  установи причината и да се преустанови изтичането на инфилтрат и да бъде почистена храстовидната растителност, както и да се възстановят компрометираните места на канавката.

За констатираните нарушения от шуменската екоинспекция ще бъдат предприети необходимите административнонаказателни мерки.