Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Започна подготовката на новите планове за управление на речните басейни и риска от наводнения

Експертите на СБ ще съдействат на МОСВ при подготовката на третите Планове за управление на речните басейни и вторите Планове за управление на риска от наводнения.  Споразумението е сключено в изпълнение на меморандума за разбирателство между правителството и  Международната банка за възстановяване и развитие – част от групата на СБ, за подкрепа при изпълнение изискванията на европейското и националното законодателство в областта на водите.

С приемането на плановете ще се изпълнят и индикаторите на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ по приоритетни оси „Води“ и „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“. Тези планове са стратегически документи, част от интегрираното управление на водите, и очертават рамката на действия за 6-годишен период, през който се актуализират за следващия цикъл.

ПУРБ целят постигане на добро състояние на водите и на зоните им за защита чрез мерки за опазването или за намаляването на въздействието върху тях от човешка дейност. Чрез тях се осигуряват води за консумация от човека с добро качество, развитието на стопанската дейност и на здравословна околна среда.
ПУРН очертават рамката на действие и дългосрочното планиране за намаляване на риска от наводнения, като се съсредоточават върху предотвратяване, защита, подготвеност, включително прогнози и системи за ранно предупреждение.

С днешния работен семинар експертите създават организация и координация при разработването на двата плана и определят изискванията за разработване на следващия пакет стратегически документи – третия ПУРБ и втория ПУРН за периода 2022-2027 г.