Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

 

 

 

С П И С Ъ К

 

 

на  недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност

Главен експерт в отдел „Разрешителни“, дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“

 

 

 

Име, презиме, фамилия

Основание за недопускане

1. Емилия Веселинова Йорданова

 

Не притежава нужната квалификация за обявената позиция съгласно Заповед №241/09.10.2018 г. на Директора на БДЧР – чл. 20, ал. 2 от НПКДС

 

 

Председател на конкурсната комисия:

 

Румяна Несторова

 

 

Дата: 29.10.2018 г.