Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Европейския ден на мрежата Натура 2000

Днес Натура 2000 се състои от повече от 27 000 обекта на територията на ЕС и моретата, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство. За да бъде гарантирано опазването на природните местообитания и местообитанията на видовете, инвестиционните намерения, които самостоятелно или в комбинация с други, могат да окажат значително отрицателно въздействие, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона.
Към момента мрежата от защитени зони е почти напълно изградена, като националните списъци на защитените зони са утвърдени от Министерския съвет и Европейската комисия.
  - 119 защитени зони за опазване на дивите птици, покриващи 22,7 % от територията на България;
 -  233 защитени зони за опазване на природни местообитания, покриващи 30 % от територията на България.
                   

Информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 http://natura2000.moew.government.bg