Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10 „а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“

за държавен служител - чрез решаване на тест

 и интервю

 

1. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: висше

Образователна степен – бакалавър

Професионална квалификация –химик, еколог, хидробиолог

Професионален опит – 1 (една) година и/или Vмладши ранг

               Специални умения/ компетенции – добра компютърна грамотност: Miсrosoft Office; английски език. Познаване на Закона за водите и произтичащите нормативни документи, Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС, Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО

 

2. Месторабота – БДЧР Варна

 

3. Кратко описание на длъжността:

Разработва и актуализира програми за мониторинг на повърхностните (в т.ч. морските) води. Извършва систематизиране, контрол, оценка и анализ на данните от изпълнението на мониторинга на повърхностните води и оценка на състоянието им. Участва в периодичен преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешка дейност върху състоянието на повърхностните води.

Участва в актуализацията на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и на Морската стратегия на Р България.

Участва в подготовка, докладване и предоставяне на информация във връзка с докладвания до Европейската комисия и Европейската агенция по околна среда.

Участва в планирането и изпълнението на проекти, свързани с проучване и опазване на водите.

 

4. Области на дейност:

Дейности по оценка на натиска и въздействието в резултат от човешка дейност върху състоянието на повърхностните води. Дейности, свързани с прилагане и актуализация на ПУРБ (съгл. Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС) и на Морската стратегия на България (съгл. Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО)

 

Размер на основната заплата за длъжността – 560- 1150  лв.

 

5. Кандидатите за участие в конкурса представят следните  документи:

Заявление съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Автобиография и Декларация от лицето, че е навършило пълнолетие, че е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност (Приложение 2 към чл. 2, ал. 4 от Наредбата за документи за заемане на държавна служба).

Копия от документи за: придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка), Други документи - необходими за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да представят документите си в срок до 10 (десет) дни от обявяване на конкурса чрез настоящата публикация на адрес гр. Варна, ул. „Ал.Дякович“ 33, „Едно гише. Работно време 9.00 – 17.30 ч. без празнични и почивни дни. Подаването се извършва лично или чрез пълномощник. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика. Входящ номер и дата се поставят само на заявления, комплектовани с всички посочени в тях документи.

 

Срок за подаване на документите: 21.01.2019 г.

 

Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати, както и датата на провеждане на конкурса ще се обявяват на информационното табло в БДЧР и на Интернет страницата на БДЧР: www.bsbd.org.

Справки и допълнителна информация на телефони: 052/687 431