Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

О Б Я В Л Е Н И Е

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“
за държавен служител - чрез решаване на тест, практически изпит
превод от и на английски език и интервю

1. Изисквания за заемане на длъжността:
Образование: висше
Образователна степен – професионален бакалавър по ...
Професионална квалификация – биолог, хидробиолог, еколог
Професионален опит – не се изисква
Специални умения/ компетенции – добра компютърна грамотност: Miсrosoft Office, работа с офис техника; английски език. Познаване на Закона за водите и произтичащите нормативни документи, Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС, Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО

2. Месторабота – БДЧР Варна

3. Кратко описание на длъжността:
Събира и систематизира биологични данни от мониторинга на морските води. Участва в разработване и актуализирането на програми за мониторинг на морските води. Систематизира и обобщава данни и информация: за периодичен преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешка дейност върху състоянието на крайбрежните морски води; във връзка с определяне и ревизиране на водите за развъждане на черупкови организми. Изготвя, поддържа и актуализира информация за морските води/водни тела в ГИС-база данни.
Участва в актуализацията на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и на Морската стратегия на Р България.
Участва в подготовка, докладване и предоставяне на информация във връзка с докладвания до Европейската комисия и Европейската агенция по околна среда.
Участва в планирането и изпълнението на проекти, свързани с проучване и опазване на водите.

4. Области на дейност:
Дейности по мониторинг и оценка на състоянието на морските води и зони за защита на водите. Дейности, свързани с прилагане и актуализация на ПУРБ (съгл. Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС) и на Морската стратегия на България (съгл. Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО)

Размер на основната заплата за длъжността – 460 - 1100 лв.

5. Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
Заявление съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Автобиография и Декларация от лицето, че е навършило пълнолетие, че е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност (Приложение 2 към чл. 2, ал. 4 от Наредбата за документи за заемане на държавна служба).
Копия от документи за: придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка), Други документи - необходими за заемането на длъжността.
Кандидатите следва да представят документите си в срок до 10 (десет) дни от обявяване на конкурса чрез настоящата публикация на адрес гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ 33, „Едно гише. Работно време 9.00 – 17.30 ч. без празнични и почивни дни. Подаването се извършва лично или чрез пълномощник. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика. Входящ номер и дата се поставят само на заявления, комплектовани с всички посочени в тях документи.

Срок за подаване на документите: 11.12.2017 г.

Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати, както и датата на провеждане на конкурса ще се обявяват на информационното табло в БДЧР и на Интернет страницата на БДЧР: www.bsbd.org.
Справки и допълнителна информация на телефони: 052/687 452