Басейнова дирекция Черноморски район

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ - Шумен провериха сигнал за замърсяване от отпадъчни води

При извършения оглед експертите установиха незаконно изградена канализационна мрежа, заустваща отпадъчни води в септична яма, разположена  близо до жилищните имоти. Тръбата, отвеждаща отпадъчните води, е разрушена, в резултат на което те се стичат по посока на водоизточника на селото. Около 30-40 метра преди водоизточника замърсените води попиват в почвата. Не се установи заустване на отпадъчни води в река Мадарска. Взети са водни проби от тръбата.

Издадено е предписание на кметовете на Община Шумен и на с. Мадара да се преустанови изтичането от канализационната мрежа в околни терени и да се уведоми екоинспекцията за предприетите мерки.