Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „РАЗРЕШИТЕЛНИ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“

за държавен служител – чрез решаване на тест и интервю

 

1.Изисквания за заемане на длъжността

Образование: висше;

Образователна степен – бакалавър

Професионална квалификация технически науки- архитектура, строителство и геодезия (хидрогеология, хидростроителство,  инженерна геология,  ВиК,  геодезия); природни науки (химически науки, биологически науки, науки за земята).

Професионален опит – 2 години и/или IV младши ранг

Специални умения/ компетенции добра компютърна грамотност: MS Word, MSExel, MS PowerPoint, Internet, препоръчително: ГИС; MS Access, бази данни, програми за редакция и други, имащи отношение към работата; английски език. Познаване националното и Европейското законодателство в областта на водите и околната среда.

 

2. Месторабота – БДЧР гр. Варна

 

3. Кратко описание на длъжността: Провежда процедури за издаване, изменение, прекратяване и отнемане на разрешителни. Изготвяне на становища и разрешителни документи. Води процедури за издаване на заповеди за определяне на СОЗ. Приема определените санитарно – охранителни зони. Определя разполагаемите ресурси на подземните водни тела , с изключение на находищата за минерални води. Изготвя справки, отчети и писмени уведомления, свързани с дейността на отдела и басейновата дирекция.

 

4. Области на дейност: Участие в дейностите по провеждане на процедурите за издаване на разрешителни документи по Закона за водите, в областта на водовземането от подземни и минерални води; Приемане и придвижване на преписки; Разглеждане и оценяване пълнотата на представените обосновки на водовземането и обосновки на искането; Изготвяне и съгласуване на инвестиционни намерения, подготвяне на становища; Изготвя разрешителни, решения за изменение, отнемане, продължаване и прекратяване срока на действие, откази от издаване на разрешителни и откази по процедури по Закона за водите; Разглеждане и оценяване пълнотата на представяне на документи за учредяване на санитарно – охранителни зони. Участва в дейностите, свързани с актуализацията на ПУРБ в областта на заеманата длъжност.

 

Размер на основната заплата за длъжността – 510 – 1200 лв.

 

 

5. Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

Заявление съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Автобиография и Декларация от лицето, че е навършило пълнолетие, че е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност (Приложение 2 към чл. 2, ал. 4 от Наредбата за документи за заемане на държавна служба). Декларация по чл. 4, ал. 1, т.2 от Закона за защита на личните данни.

Копия от документи за: придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка), Други документи - необходими за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да представят документите си в срок до 10 (десет) дни от обявяване на конкурса чрез настоящата публикация на адрес гр. Варна, ул. „Александър Дякович” 33, „Едно гише”. Работно време 9.00 – 17.30 ч. без празнични и почивни дни. Подаването се извършва лично или чрез пълномощник. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика.

 

Срок за подаване на документите: 22.10.2018 г.

 

Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати, както и датата на провеждане на конкурса ще се обявяват на информационните табла в БДЧР и на Интернет страницата на БДЧР: www.bsbd.org.

Справки и допълнителна информация на телефони: 052/ 631 447, 052/ 687 431 (Технически секретар)