Конкурс за държавен служител

 

 

С П И С Ъ К

 

 

на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност

Главен експерт в отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“

 

 

Име, презиме, фамилия

  1. Димитринка Кирилова Димитрова

 

 

Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест и интервю на 11.06.2018 г. от 10.30 часа в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ на адрес: гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ 33

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Жасмина Керанова

 

Дата: 04.06.2018 г.