Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“

за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю

 

1. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: висше

Образователна степен – бакалавър

Професионална квалификация ХИГ, природни науки (химически науки, биологически науки, науки за земята) инженерни науки (екология, биотехнологии, химични технологии)

Професионален опит – 2 (две) години и/или IV младши ранг

 

Специални умения/ компетенции – добра компютърна грамотност: Miсrosoft Office,  интернет; работа с офис техника;  английски език. Познаване на ЗВ и произтичащите нормативни документи, Директива 2000/60/ЕС, Директива 2007/60/ЕС

 

2. Месторабота – БДЧР Варна

 

3. Кратко описание на длъжността:

Участва в актуализация на ПУРБ на ниво район за басейново управление. Събира, обобщава и анализира информация за необходими за актуализиране на ПУРБ и Програмата от мерки, в част подземни води; разработва и актуализира програмите за мониторинг на подземните водите. Участва в експертни съвети (МЕЕС, ВЕЕС, областни, общински или районни съвети по устройство на територията). Подготвя становища за допустимост на инвестиционни намерения по процедури по ОВОС/ЕО и за финансирене по програми със средства от Европейски фондове.

4. Области на дейност:

• Участва в дейностите на отдел „Планове" в съответствие с разпоредбите на Закона за водите и Закона за опазване на околната среда, в параметрите, определени в чл. 11, ал 1, т. 2, т. З, т, 4, т. 8, т. 9 и т. 10 от Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции (обн. ДВ, бр. 7 от 21.01.2011 г., изм. и доп., бр.58 от 31.07.2012г.,) в сила от 01.08.2012г.

• Участва в други специфични дейности, съгласно чл. 12, т.1, т.4, т.5, т.6, т.7 и т.8  от Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции (обн. ДВ, бр. 7 от 21.01.2011 г., изм. и доп., бр.58 от 31.07.2012г.,) в сила от 01.08.2012г.

      • Участва в дейностите, свързани с изготвянето, актуализацията и прилагането на ПУРБ и ПУРН, съгласно Закона за водите.

Размер на основната заплата за длъжността – 510-1200 лв.

 

5. Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

Заявление съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Автобиография и Декларация от лицето, че е навършило пълнолетие, че е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност (Приложение 2 към чл. 2, ал. 4 от Наредбата за документи за заемане на държавна служба).

Копия от документи за: придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка), други документи - необходими за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да представят документите си в срок до 10 (десет) дни от обявяване на конкурса чрез настоящата публикация на адрес гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ 33, „Едно гише“. Работно време 9.00 – 17.30 ч. без празнични и почивни дни. Подаването се извършва лично или чрез пълномощник. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика. Входящ номер и дата се поставят само на заявления, комплектовани с всички посочени в тях документи.

 

Срок за подаване на документите: 23.04.2018 г.

 

Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати, както и датата на провеждане на конкурса ще се обявяват на информационното табло в БДЧР и на Интернет страницата на БДЧР: www.bsbd.org.

Справки и допълнителна информация на телефони: 052/ 631 447, 052/ 687 431(Технически секретар);