Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Проверен е сигнал за замърсяване на Варненското езеро

При инспекцията е установено, че по повърхността на водата в езерото е налично петно с площ около 100 кв. м, с ясно изразена опалесценция. Не са установени брегови източници на замърсяване. Взета е водна проба от водите на езерото, която ще бъде изследвана по физико-химични показатели: електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, ортофосфати като фосфор, общ фосфор.

Допълнително е обходен районът под Аспаруховия мост във връзка с постъпил втори сигнал за замърсяване на Варненско езеро. Такова не е установено. Водите са без опалесценция и без видимо замърсяване.