Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Резултатите от химичния анализ на водните проби потвърждават липсата на замърсяване