Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

14.05.2020 г. Обява - мл. експерт ОМВМ

  • 14.05.2020 г. Обява - Младши експерт в Дирекция „Планове и разрешителни“ отдел „Опазване на морските води и мониторинг“ - Тук
  • 02.06.2020 г. Списък на допуснатите кандидати - Мл. експерт ОМВМ - Тук
  • 02.06.2020 г. Списък на недопуснатите кандидати - Мл. експерт ОМВМ - Тук
  • 11.06.2020 г. Система за оценяване - Мл. експерт ОМВМ - Тук
  • 19.06.2020 г.  Класиране - Мл. експерт ОМВМ - Тук