Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

14.05.2020 г. Обява - мл. експерт ОМВМ

14.05.2020 г. Обява - Младши експерт в Дирекция „Планове и разрешителни“ отдел „Опазване на морските води и мониторинг“ - Тук