Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Титулярите на разрешителни по Закона за водите трябва да декларират и отчетат ползваните водни обеми до 31 януари пред БДЧР

Басейновата дирекция „Черноморски район” напомня на титулярите на разрешителни по Закона за водите (ЗВ), включително на комплексни  разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, че срокът за подаване на декларации по чл. 194б от ЗВ е до 31 януари 2020 г., както и за задължението им да предоставят в БДЧР информация за ежемесечния мониторинг за използваните водни обеми (копия на дневниците).

Титулярите сами определят и декларират дължимите такси за използваното водно количество през 2019 г. При изчисляване на дължимата такса, да се има предвид че единичният размер на таксата е променен считано от 01.01.2019 г.

Отпада задължението Басейновата дирекция да уведомява писмено титулярите на разрешителни за размера на дължимата такса.

Образците на декларации са публикувани на интернет страницата на Басейновата дирекция: https://www.bsbd.org/bg/taxis.html

Заплащането на дължимата такса следва да се извърши до 15 февруари 2020 г. по банков път или чрез ПОС терминално устройство, с което разполага Басейнова дирекция, като след тази дата се дължат законни лихви за забавяне.

Докладът за изпълнение на условията в разрешителното по чл. 48, ал. 1, т. 12  се представя в срок до 31 март 2020 г. Може да се предостави заедно с декларацията по чл. 194б от ЗВ и информация за ежемесечния мониторинг на добитите водни обеми. 

ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (в сила от 01.01.2017 г.) може да намерите и на адрес: http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17466