Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“

за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю

 

1. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: висше

Образователна степен – професионален бакалавър по ...

  • Професионална квалификация – биолог, хидробиолог, еколог 

природни науки (биологически науки, науки за земята), инженерни науки (екология)

Професионален опит – не се изисква

Специални умения/ компетенции – добра компютърна грамотност: Miсrosoft Office; английски език. Познаване на Закона за водите и произтичащите нормативни документи, Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС, Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО; Плана за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление; Морска стратегия за опазване на околната среда в морските води на Република България.

 

2. Месторабота – БДЧР Варна

 

3. Кратко описание на длъжността:

Събира и систематизира биологични данни от мониторинга на морските води. Участва в разработване и актуализирането на програми за мониторинг на морските води – относно биологичните елементи за качество (фито- / зоопланктон, макрозообентос, макроводорасли и морски треви, риби). Систематизира и обобщава данни и информация: за периодичен преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешка дейност върху състоянието на крайбрежните морски води; във връзка с определяне и ревизиране на водите за развъждане на черупкови организми. Изготвя, поддържа и актуализира информация за морските води/водни тела в ГИС-база данни.

Участва в актуализацията на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и на Морската стратегия на Р България.

Участва в планирането и изпълнението на проекти, свързани с проучване и опазване на водите.

 

4. Области на дейност:

Дейности по мониторинг и оценка на състоянието на морските води и зони за защита на водите – относно биологичните елементи за качество. Дейности, свързани с прилагане и актуализация на ПУРБ (съгл. Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС) и на Морската стратегия на България (съгл. Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО)

 

Размер на основната заплата за длъжността – 510-1100 лв.

 

5. Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

Заявление съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Автобиография и Декларация от лицето, че е навършило пълнолетие, че е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност (Приложение 2 към чл. 2, ал. 4 от Наредбата за документи за заемане на държавна служба).

Копия от документи за: придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка), Други документи - необходими за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да представят документите си в срок до 10 (десет) дни от обявяване на конкурса чрез настоящата публикация на адрес гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ 33, „Едно гише. Работно време 9.00 – 17.30 ч. без празнични и почивни дни. Подаването се извършва лично или чрез пълномощник. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика. Входящ номер и дата се поставят само на заявления, комплектовани с всички посочени в тях документи.

 

Срок за подаване на документите: 02.11.2018 г.

 

Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати, както и датата на провеждане на конкурса ще се обявяват на информационното табло в БДЧР и на Интернет страницата на БДЧР: www.bsbd.org.

Справки и допълнителна информация на телефони: 052/ 631 447, 052/ 687 431 (Технически секретар); 052/687 456 (Нач. отдел „Опазване на морските води и мониторинг“).