Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К
на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност
Старши експерт по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в отдел „Планове“, дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“

Име, презиме, фамилия: 
Анелия Маринова Янкова 

Основание за недопускане:

Не притежава нужния професионален стаж за обявената позиция съгласно Заповед №237/14.11.2017 г. на Директора на БДЧР – чл. 20, ал. 2 от НПКДС.

Председател на конкурсната комисия: Жасмина Керанова, Дата: 04.12.2017 г.