Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

 

С П И С Ъ К

 

на недопуснатите кандидати до участие в  конкурс за длъжност

Главен експерт  в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“  в Басейнова дирекция „Черноморски район“

 

Име, презиме, фамилия

Основания за недопускане

Весела Ангелова Йорданова

Не притежава нужната квалификация за обявената позиция съгласно Заповед № 286/06.11.2018 г. на Директора на БДЧР – чл. 20, ал. 2 от НПКДС

Мирела Недялкова Йорданова

Не притежава нужната квалификация за обявената позиция съгласно Заповед № 286/06.11.2018 г. на Директора на БДЧР – чл. 20, ал. 2 от НПКДС

 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:

 

Жасмина Керанова