Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата

Темата на отбелязване на тазгодишния Световен ден на водата  поставя темата за неразривната връзка между водата и изменението на климата. Кампанията цели да се покаже как правилната употреба  на водата ще спомогне в борбата с климатичните промени - за намаляване на наводненията, сушата, недостига на вода и замърсяването.
Чрез адаптирането към последствията от изменението на климата върху водните ресурси ще предпазим здравето и ще спасим животи. Ако използваме по-ефективно водата, това ще допринесе за намаляване на парниковите газове.

Основните послания на кампанията през тази година са:

  • Не можем да си позволим да чакаме. Политиците, отговорни за  политиката в областта на климата, трябва да поставят управлението на водата в основата на плановете за действие.
  • Управлението на водата може да помогне в борбата с изменението на климата. Има устойчиви, достъпни и лесно реализуеми решения за водоснабдяване и канализация.
  • Всеки има роля в този процес. В ежедневието ни има лесни стъпки, които всеки може да предприеме за справяне с климатичните промени.

Управлението на водата може да помогне в борбата с изменението на климата:

- Влажните зони поглъщат въглероден диоксид от въздуха. Торфените зони покриват около 3% от земната повърхност в световен мащаб, но съхраняват поне два пъти повече въглерод, отколкото всички гори на Земята. Мангровите почви могат да отделят до три - четири пъти повече въглерод от земните почви. Защитата и разширяването на тези видове среда може да окаже голямо влияние върху изменението на климата.

- Растителността предпазва от наводнения и ерозия. Крайбрежните мангрови зони и влажните зони са ефективни и, без необходимост от влагане на значителни средства, естествени бариери срещу наводнения, екстремни метеорологични явления и ерозия.

Дъждовната вода може да се съхранява за периоди на засушаване. Събирането на дъждовна вода е особено полезно в региони с неравномерно разпределение на валежите, за да се създаде устойчивост при криза и да се осигурят запаси за сухи периоди.

Отпадъчните води могат да се използват повторно. Нетрадиционните водни ресурси, като регулирано пречистени отпадъчни води, могат да се използват за напояване, промишлени и обществени цели.

Преминаване към климатично адаптирано интелигентно селско стопанство. Практикуването на екологосъобразно селско стопанство за подобряване на органичния състав на почвата (необходим на почвата, за да задържа вода); намаляването на загубите след прибиране на реколтата и на хранителните отпадъци; превръщането на отпадъците в източник на хранителни вещества или биогорива/биогаз – това са решения както за осигуреността с храна, така и за справяне с изменението на климата.

Всеки може да направи нещо в борбата с изменението на климата - изберете своето действие днес:

Взимайте петминутен душ: недостигът на вода вече засяга четирима от всеки десет души. 80% от отпадъчните води не се пречистват, така че вземането на по-кратък душ е много добър начин този ценен ресурс да се пести.

Яжте повече растителни храни: промяна в диетата към храни на растителна основа и животинска храна с устойчив произход може да намали емисиите на парникови газове с до 8 гигатона годишен еквивалент на въглероден диоксид.

Изключете електрическите уреди, оставени на „спящ режим“: 90% от производството на енергия изисква големи количества вода. Като изключваме нашите устройства, когато не ги използваме, нуждата от произведена енергия намалява.

Не изхвърляйте годна за консумация храна: около 1/3 от цялата произведена храна в световен мащаб се губи или се изхвърля. [13] Като намалим  разхищаването на храни, ще намалим и натиска върху земеделието, което е един от най-големите потребители на вода.

- Пазарувайте устойчиво: за производството на обикновени чифт дънки са необходими 10 000 литра вода - това е равно на количеството, което човек изпива за 10 години. [15] Избирането на стоки от отговорни източници може да окаже голямо влияние върху потреблението на вода и други основни ресурси.

Научете повече за текущите проекти и инициативи: www.worldwaterday.org/2020-home/learn

 

 19.03.2020 г.