Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Проверен е сигнал за оцветяване на река Поройна

Касае се за залпово замърсяване в участъка между пл. „Оборище“ и кръстовището на бул. „Симеон Велики“ при Томбул джамия. Този участък е покрит и не може да се установи визуално източник на замърсени води в реката. След Томбул джамия нагоре по течението на реката, не са установени  оцветени утайки.
По заявка на Басейнова дирекция „Черноморски район“ е извършено двукратно пробонабиране - от вода на реката от моста до Спортна зала „Младост“ и от чистата вода в района на Томбул джамия. Водните проби ще се изследват по показатели: pH, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност на кислород, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, общ фосфор, фосфати като фосфор и желязо.
След получаване на резултатите от водните проби ще се извърши анализ на възможен източник на замърсяване. Ще бъдат сезирани Община Шумен и „ВиК Шумен“ ООД за извършване на проверка в закрития участък на река Поройна от специализиран екип с необходимо оборудване.