Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Проверка на река Средецка по сигнал за умряла риба

Експерти на РИОСВ-Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда в Бургас провериха сигнал за умряла риба в приток на р. Средецка.

При извършеният оглед на поречието на притока на река Средецка, в землището на с. Дебелт, Община Средец е установено наличие на мъртви екземпляри. Основното количество е по бреговете и малка част е във водите на притока. Не е отчетено оцветяване, специфична миризма и опалесценция на повърхността. В обходения участък не е констатирано изтичане и заустване на отпадъчни води и брегови източници на замърсяване.

По заявка на Басейнова дирекция са взети водни проби, от два пунта които ще бъдат изследвани по физико-химични показатели: електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, ортофосфати като фосфор, общ фосфор.

14.01.2020 г.