Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Експерти провериха пречиствателната станция в Созопол и взеха проби

Експерти на РИОСВ - Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) извършиха проверка на място във връзка с получено писмо от ВиК ЕАД –Бургас за изменение на нормалното работно положение на тръбопровода за дълбоководно заустване на Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Созопол“ и видимо изместване на проектната ос.

Проверена е ПСОВ „Созопол“, при което се констатира, че станцията  работи в нормален технологичен ремонт с механично и биологично пречистване на постъпващите отпадъчни води. Пломбите на двете байпасни връзки на ПСОВ са с ненарушена цялост и в положение, непозволяващо изтичане на непречистени води.

Заложено е автоматично пробовземно устройство за пробонабиране на съставна средноденонощна водна проба от пречистени отпадъчни води на изход ПСОВ преди заустване в Черно море. Пробата ще бъде анализирана по показатели, определени в разрешителното за заустване на отпадъчни води.

По заявка на Басейнова дирекция са взети три водни проби от морски води - две от морски плаж „Златна рибка“ и една от плаж „Черноморец север“, всяка от която ще бъде изследвана по физико-химични показатели: електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, ортофосфати като фосфор, общ фосфор.

27.01.2020 г.