Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност
Младши експерт в отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“

Име, презиме, фамилия
1.Ивелина Иванова Райнова
2.Светлана Антонова Русева
3.Димитрина Тодорова Илиева

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест и интервю на 20.10.2017 г. /Петък/ от 10.30 часа в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ на адрес: гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ 33.

Председател на конкурсната комисия: Жасмина Керанова