Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Басейновият съвет проведе 33-рото си заседание

На заседанието бяха обсъдени резултатите от две възложени обществени поръчки: „Провеждане на мониторинг на макроотпадъци по плажните /бреговите ивици на Северното и Южното Черноморие за 2019 г. съгласно програмата за мониторинг по Дескриптор 10 Морски отпадъци на Рамкова директива за морска стратегия“ и „Изпълнение на проучвателен мониторинг в 11 участъка от определените зони за възпроизводство на рибната фауна в черноморския басейнов район. Пред членовете на Басейновият съвет бе представен и годишен анализ на извършената през 2019 г. контролна дейност.

Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия, подпомагаща процесите на управление на водите в Басейнова дирекция. В състава на Басейновия съвет са включени представители на областни и общински администрации, регионални структури на Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните, ВиК - дружества, Българска академия на науките, висши учебни заведения, неправителствени организации и фирми водоползватели.