Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ЗАМЕСТВАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“

за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю

 

1. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: висше

Образователна степен – бакалавър

Професионална квалификация – химик, еколог

Професионален опит – 2 (две) години и/или IVмладши ранг

Специални умения/ компетенции – добра компютърна грамотност: Miсrosoft Office; английски език. Познаване на Закона за водите и произтичащите нормативни документи, Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС, Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО; Плана за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление; Морска стратегия за опазване на околната среда в морските води на Република България.

2. Месторабота – БДЧР Варна

 

3. Кратко описание на длъжността:

Разработва и актуализира програми за мониторинг на водите и зоните за защита на водите относно морските води. Извършва контрол, оценка и анализ на данните от изпълнението на мониторинга на морските води. Участва в извършване на оценка екологичното и химичното състояние на морските води; на състоянието на зоните за защита на морскит води. Участва в подготовка, докладване и предоставяне на информация във връзка с докладвания до Европейската комисия и Европейската агенция по околна среда.

 

4. Области на дейност:

Дейности по мониторинг и оценка на състоянието на морските води и зони за защита на водите. Дейности, свързани с разработване на Морска стратегия и прилагане на Директива 2008/56/ЕС и докладване по Директива 2000/60/ЕС.

 

Размер на основната заплата за длъжността – 510 - 1200 лв.

 

5. Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

Заявление съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Автобиография и Декларация от лицето, че е навършило пълнолетие, че е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност (Приложение 2 към чл. 2, ал. 4 от Наредбата за документи за заемане на държавна служба). Декларация по чл. 4, ал. 1, т.2 от Закона за защита на личните данни.

Копия от документи за: придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка), Други документи - необходими за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да представят документите си в срок до 10 (десет) дни от обявяване на конкурса чрез настоящата публикация на адрес гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ 33, „Едно гише. Работно време 9.00 – 17.30 ч. без празнични и почивни дни. Подаването се извършва лично или чрез пълномощник. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика.

 

Срок за подаване на документите: 02.11.2018 г.

 

Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати, както и датата на провеждане на конкурса ще се обявяват на информационното табло в БДЧР и на Интернет страницата на БДЧР: www.bsbd.org.

Справки и допълнителна информация на телефони: 052/ 631 447, 052/ 687 431(Технически секретар); 052/687 456 (Нач. отдел „Опазване на морските води и мониторинг“)