Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К


на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност
Младши експерт в отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“

Име, презиме, фамилия
1.Камелия Недкова Пейкова


Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест и интервю на 21.08.2017 г. /Понеделник/ от 14.00 часа в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ на адрес: гр. Варна, ул. „Панагюрище" 17.


Председател на конкурсната комисия: Жасмина Керанова, Дата: 10.08.2017 г.