Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

О Б Я В Л Е Н И Е

 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“

за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю

 

1. Изисквания за заемане на длъжността

Образование: висше;

Образователна степен – бакалавър

Професионална област – Природни науки (химически науки, биологически науки, науки за земята); Технически науки (архитектура, строителство и геодезия, общо инженерство)

Професионален опит – 4 години

Специални умения/ компетенции Компютърна компетентност: Задължително: добро владеене на МS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet, Препоръчително: ГИС; ползване на MS Access, бази данни, програми за редакция и други, имащи отношение към работата. Чужди езици: английски език – работно ниво на владеене, писмено и говоримо (препоръчително). Познаване националното и Европейското законодателство в областта на водите и околната среда. Препоръчително: опит в управление и изпълнение на проекти.

 

2. Месторабота – БДЧР гр. Варна,

 

3. Кратко описание на длъжността: Организира и ръководи дейността на отдела. Ръководи, организира и контролира актуализирането и изпълнението на ПУРБ и ПУРН. Ръководи и контролира изпълнението на дейности свързани със специализирани карти, бази данни и ГИС; свързани с мониторинг на подземни води и зони за защита на водите. Контролира издаването на становища за допустимост на инвестиционни намерения за съответствието им спрямо ПУРБ и ПУРН. Ръководи подготовката и попълването на данни съгласно изискванията за електронно докладване пред Европейската комисия (WISE) съгласно Европейското законодателство за водите и други международни актове.

4. Области на дейност: Извършва дейности свързани с планиране, организиране, контрол, отчет и анализ на качеството на дейностите в отдела. Ръководи дейността свързана с разработване на ПУРН и прилагането на Директива 2007/60/ЕС и необходимата координация с ПУРБ и Директива 2000/60/ЕС.  Ръководи дейностите по  консултации с обществеността, трансгранична координация по дейностите по актуализация на ПУРБ и на ПУРН. Ръководи дейностите по мониторинг на подземни води и зони за защита на водите. Контролира предоставянето на информация за състоянието на водните тела на територията на Черноморски басейнов район (ЧБР)- подземни води. Контролира организацията на данните произвеждани от БДЧР и постъпващи в дирекцията във връзка с басейновото управление на водите в ГИС и база данни, като организира и координира актуализация на информацията в съответствие с изискванията за докладване към ЕС,  подготовка на информацията за докладване по директивите по водите към ЕС, поддръжката на водените от отдела регистри на БДЧР по ЗВ. Организира съвместната дейност с други структури и ведомства.

 

Размер на основната заплата за длъжността – 510 – 1450 лв.

 

5. Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

Заявление съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Автобиография и Декларация от лицето, че е навършило пълнолетие, че е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност (Приложение 2 към чл. 2, ал. 4 от Наредбата за документи за заемане на държавна служба). Декларация по чл. 4, ал. 1, т.2 от Закона за защита на личните данни.

Копия от документи за: придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка), шофьорска книжка. Други документи - необходими за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да представят документите си в срок до 10 (десет) дни от обявяване на конкурса чрез настоящата публикация на адрес гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ 33, „Едно гише“. Работно време 9.00 – 17.30 ч. без празнични и почивни дни. Подаването се извършва лично или чрез пълномощник. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика.

 

Срок за подаване на документите 02.11.2018 г.

 

Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати, както и датата на провеждане на конкурса ще се обявяват на информационното табло в БДЧР и на Интернет страницата на БДЧР: www.bsbd.org.

Справки и допълнителна информация на телефон: 052/ 68 74 31