Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Експерти на Басейнова дирекция, Регионалната екоинспекция и Регионалната лаборатория - Варна отново провериха Варненско езеро след сигнал за наличие на розово петно

При обхода не е установено оцветяване на езерните води. Констатирано е наличие на разграждаща се биомаса, изключително ниско съдържание на разтворен кислород (0,30 mg/dm3 при норма 6-7 mg/dm3) и висока температура на водата (29,4 ℃ ). Не са установени брегови източници на замърсяване.

Резултатите от анализа на пробите от предходната проверка отчитат превишения на нормативно установените стойности по следните показатели: общ фосфор - 14,8 пъти над нормата, ортофосфати - 1,18 пъти над нормата, БПК5 - 1,37 пъти над нормата. Останалите измерени показатели - pH, разтворен кислород, азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот отговарят на нормите за добро състояние на водите.