Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Проверен е сигнал за замърсяване на канал с червена вода

Извършено е пробонабиране от отпадъчните води, от изхода на тръбата, включена в шахта на дъждовната канализация, разположена непосредствено под производствен цех за печат. По заявка на Басейнова дирекция е извършено двукратно пробонабиране на води от дерето - на приблизително 300 м. след  цеха за печат и преди вливане във Варненско езеро. Водните проби се изследват по показатели: pH, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, БПК5, азот амониев, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, общ фосфор, фосфати като фосфор, мед, желязо, хром три- и шествалентен (разтворена форма на металите).