Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност
Младши експерт в отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“


Име, презиме, фамилия 
1. Йовка Митева Димчева
 
Основание за недопускане
Не притежава нужната квалификация за обявената позиция съгласно Заповед №159/21.07.2017 г. на Директора на БДЧР – чл. 20, ал. 2 от НПКДС

 

Председател на конкурсната комисия: Жасмина Керанова, Дата: 10.08.2017 г.