Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Проверка на река Русокастренска по сигнал за умряла риба

Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ - Бургас и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда в Бургас провериха сигнал за умряла риба в района на река Русокастренска, на около километър преди вливането и в язовир „Мандра“.
Извършен е оглед на място на реката и на канал, изграден перпендикулярно на коригиран участък на река Русокастренска. Констатирано е, че каналът е силно обрасъл с водна растителност – камъш, заблатен, водата в него не се оттича. На повърхността на водата има единични по-малки и по-големи измрели риби от вида каракуда. 
Река Русокастренска е с естествен цвят, свободно изтичаща се. Брегът е обрасъл с водна растителност и има наличие на единични умрели риби във реката. Липсва оцветяване, специфична миризма  и опалесценция на повърхността на водата.  
В обходения участък не е констатирано изтичане и заустване на отпадъчни води и брегови източници на замърсяване.

От представител на РЛ - Бургас бяха взети три водни проби – от канала, от реката преди вливането и след вливането на канала. Резултатите от анализа на водните проби ще бъдат оповестени веднага, след като бъдат готови резултатите.

20.03.2020 г.