Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност
Старши експерт в отдел „Планове“, дирекция „Планове и разрешителни“
в Басейнова дирекция „Черноморски район“

Име, презиме, фамилия: 
Светлин Ангелов Димитров
Основание за недопускане: Липса на надлежно комплектовани документи с оглед обявлението за участие в конкурса – липсват документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка) – чл. 20, ал. 2 от НПКДС.

Име, презиме, фамилия:
Светлана Йорданова Цонева 
Основание за недопускане: Не притежава нужния професионален стаж за обявената позиция съгласно Заповед №244/21.11.2017 г. на Директора на БДЧР – чл. 20, ал. 2 от НПКДС.

Председател на конкурсната комисия: Жасмина Керанова, Дата: 08.12.2017 г.