Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К


на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност
Младши експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“,
Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“


Име, презиме, фамилия
1.Анелия Маринова Янкова

Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест, практически изпит и интервю на 22.08.2017 г. /Вторник/ от 10.30 часа в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ на адрес: гр. Варна, ул. „Панагюрище" 17


Председател на конкурсната комисия: Таня Милкова, Дата: 10.08.2017 г.