Басейнова дирекция Черноморски район

Излязоха резултатите от пробите от Черно море и Варненското езеро

Във връзка превишенията, на 08.06.2021 г. РИОСВ-Варна, извърши проверка на Комплексна пречиствателна станция за отпадъчни води, стопанисвана от „ПЧМВ“ АД.  Взети са водни проби от потока пречистени отпадъчни води, непосредствено преди заустането им  в нов канал море – Варненско езеро. Резултатите от водните проби ще бъдат оповестени на страницата на екоинспекцията.

Готови са и резултатите от изпитване на водната проба, взета от Варненско езеро при ежемесечния мониторинг, възложен от БДЧР.
От анализираните основни физико-химични елементи за качество, не се констатира влошено състояние съгласно класификационната система за оценка на екологичното състояние, регламентирана с Наредбата за характеризиране на повърхностните води.

Измерените показатели – pH, разтворен кислород, БПК5, азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, ортофосфати като фосфор и общ фосфор в пункт Варненско езеро – изток и пункт Варненско езеро – Канал нов отговарят на нормите за добро състояние на водите.

09.06.2021 г.

Пресцентър на БДЧР и РИОСВ - Варна