Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Месец на мониторинга на морските отпадъци

Едномесечните пилотни проучвания на плажа през есента, провеждани ежегодно в целия ЕС, използват хармонизиран подход за мониторинг в изпълнение дейности по Рамковата директива за морската стратегия с цел да се опазят европейските морета и да се гарантира устойчивото им използване. Гражданската наука подпомагаща мониторинга на твърдите отпадъци по плажа изпълнява двойна роля – комбинира събирането на данни и повишаване на осведомеността.
Мярката може да се определи като много успешна по отношение на регионалните морета на ЕС. Тя се нуждае от повече внимание и популяризиране в черноморските държави.
Необходимостта от информация за замърсяването на крайбрежието отчита и проектът на Черноморска мрежа на НПО и партньори „Подобрен онлайн достъп на обществеността до данни за мониторинга на околната среда и инструменти за данни за Черноморския басейн, подкрепящи сътрудничеството за намаляване на морските отпадъци (MARLITER)“, финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020 г.“, част от Европейския инструмент за съседство. Участниците вече втора година участват в доброволческите дейности за поддържането на чистотата на плажната ивица и крайбрежието. Проектът MARLITER работи за подобряване на сътрудничеството в мониторинга на околната среда, един от основните приоритети на програмата, както и за насърчаване на координацията за опазването на околната среда и сътрудничеството за намаляване на морските отпадъци в Черноморския басейн.
Целта му е да подобри публичния онлайн достъп до наличните и оперативно съвместими данни и инструменти за данни от мониторинга на околната среда, както
и до инструменти за данни и за адаптивни управленски политики, в подкрепа на иновативното неформално образование и изграждането на капацитет и осъществяването на съвместни мерки за намаляване на морските отпадъци в региона. За постигането на тази цел ще изпълнява три групи дейности: обмен и интеграция на информация, разработване на ИТ инструмент, интерактивна карта с ГИС данни за мониторинга на морските отпадъци, както и изграждането на капацитет сред младежта и други регионални групи от заинтересовани страни – администрации, бизнеси, ангажирани граждани и широката общественост.